بیا و با ما بخوان
زبان سوئدی را نیز یاد بگیرید
روزهای بعد ما در دانشکده فرهنگ نروژی تکرار
خواهیم کرد.

kaalay oo nala hees – luqada swedishka na baro
Norrtalje – kasoo qeyb qaado heesaha isdhexgalka.
kasoo qeybgal Maalmaha soo socda

ሰላም ኣሕዋት! ምጽኡ ምሳና ተዘናግዑ፡ ድረፉ። ቛንቛ
ሽወደን ከዓ ንምህረኩም። ኢንተግረሽን ኖሪታልየ ኮይር
እቲ መዓልቲ ድማ ከምትሉሙድ ሰዓት እዩ’ሞ
ይዕድመኩምሎ ምጹ።

یاین و آواز بیخانید یکجا همرای ما.
و زبان سویدی را هم یاد بگیرید.
در روز های اینده ما همه اهنگ ها‌ را تکرار میکنیم.

Kom och sjung! – lär dig svenska
Integrationskör Norrtälje repteraR
följande dagar på Kulturskolan,
Bältartorpsgatan 6, 76132 Norrtälje

28.08.2018 18:30-20:30
11.09.2018 18:30-20:30
25.09.2018 18:30-20:30
08.10.2018 18:30-20:30
07.11.2018 18:30-20:30
05.12.2018 18:30-20:30
15.01.2019 18:30-20:30

29.01.2019 18:30-20:30
18.02.2019 18:30-20:30
12.03.2019 18:30-20:30
09.04.2019 18:30-20:30
07.05.2019 18:30-20:30
21.05.2019 18:30-20:30
11.06.2019 18:30-20:30

01.01.2019
Medverkan under Nyårsgalan
06.06.2019 13:00-16:00
Medverkan under
Nationaldagensfirande
18.06.2019 16:00-21:00
Medverkan under Sommarfest
01.07.2019 – 30.07.2019
Medverkan under
Integrationsgalan